Trytoma groniasta

(łc. Kniphofia uvaria)
Nazwa rodzajowa: Trytoma (łc. Kniphofia)
Trytoma groniasta